Ενότητα 8η: Επιστήμη του Δικαίου & Πολιτικές Επιστήμες

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Τμήματα Νομικής

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η Νομική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη συστηματοποίηση, την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου, δηλαδή των κανόνων που ρυθμίζουν κατά αναγκαστικό τρόπο την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. Αποτελεί σημαντικό τομέα των κοινωνικών επιστημών και ερευνά το ισχύον σύστημα δικαίου αλλά και την εξέλιξή του παράλληλα με τις μεταλλαγές της κοινωνίας.

Στα Τμήματα Νομικής διδάσκονται οι διάφοροι κλάδοι του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, του ιδιωτικού, δημόσιου και ποινικού δικαίου με τις υποδιαιρέσεις τους, τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω γιατί καταδεικνύουν το εύρος του πεδίου εφαρμογής της νομικής επιστήμης:

 • δημόσιο διεθνές δίκαιο: αφορά στους διεθνείς οργανισμούς και στις διεθνείς έννομες σχέσεις μεταξύ κρατών αλλά και ιδιωτών,
 • ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο: μελετά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • συνταγματικό δίκαιο: ρυθμίζει την οργάνωση του κράτους και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
 • διοικητικό δίκαιο: διέπει την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τις σχέσεις της με τους πολίτες,
 • ποινικό δίκαιο: ρυθμίζει την εξουσία της πολιτείας για τον καθορισμό και την τιμωρία των αξιόποινων πράξεων,
 • αστικό δίκαιο: ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών,
 • εργατικό δίκαιο: έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών,
 • εμπορικό δίκαιο: ρυθμίζει τις εμπορικές πράξεις και σχέσεις μεταξύ εμπόρων,
 • δικονομικό δίκαιο: καθορίζει τα όργανα και τη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης

Εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις στους διάφορους κλάδους του δικαίου, οι φοιτητές διδάσκονται και μαθήματα ιστορίας και θεωρίας του δικαίου. Απώτερος στόχος των σπουδών είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα και την κριτική σκέψη για την ερμηνεία των νομικών διατάξεων και να αντιλαμβάνονται το σκοπό των νομοθετικών ρυθμίσεων και τα συγκρουόμενα συμφέρονται που ο νομοθέτης προσπαθεί να συγκεράσει σε κάθε περίπτωση.

Ως πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν στα διάφορα νομικά επαγγέλματα, δηλαδή να γίνουν δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι, εισαγγελείς ή νομικοί σύμβουλοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών.

Οι σπουδές διαρκούν 4 έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Ιστορία του Δικαίου, Συνταγματικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, Οικογενειακό Δίκαιο, Γενικό Ποινικό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Ποινικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Πολιτική Οικονομία, Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα, Ποινική Δικονομία, Κληρονομικό Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία, Δίκαιο αξιογράφων, Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Φιλοσοφία του Δικαίου, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Η απασχόληση των πτυχιούχων μπορεί να ταξινομηθεί στις εξής κατηγορίες επαγγελμάτων:

 • Δικηγόροι: Οι δικηγόροι αναλαμβάνουν να παρέχουν νομικές συμβουλές και να εκπροσωπούν φυσικά πρόσωπα (ή εταιρίες) ενώπιον δικαστηρίου για την επίλυση διαφορών. Συνήθως εξειδικεύονται σε κάποιο συγκεκριμένο δίκαιο. Για να ασκήσουν το επάγγελμα της δικηγορίας οι απόφοιτοι των νομικών σχολών απαιτείται να κάνουν πρακτική άσκηση 18 μηνών σε δικηγορικό γραφείο και στη συνέχεια να επιτύχουν στις εξετάσεις που διενεργεί το Εφετείο της κάθε περιοχής. Στη συνέχεια έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο δικηγορικό σύλλογο και να εκπροσωπούν τους πελάτες τους ενώπιον Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου. Μετά από τέσσερα χρόνια μπορούν να παρίστανται ενώπιον Εφετείων και μετά την πάροδο τεσσάρων ακόμη χρόνων μπορούν να παρίστανται στα ανώτατα δικαστήρια (Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο). Οι δικηγόροι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας το δικό τους γραφείο, ή ως μισθωτοί σε άλλα δικηγορικά γραφεία. Αρκετοί δικηγόροι βέβαια, δεν ασχολούνται με την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των πελατών τους στα δικαστήρια, αλλά εργάζονται ως νομικοί σύμβουλοι σε επιχειρήσεις, τράπεζες και δημόσιους οργανισμούς.

 • Δικαστές & Εισαγγελείς: Οι Δικαστές είναι δημόσιοι λειτουργοί που ασκούν τη δικαστική εξουσία, δηλαδή, εξετάζουν τα στοιχεία που αφορούν δικαστικές υποθέσεις, αποφασίζουν για την εκδίκαση μιας υπόθεσης και επιβάλλουν ποινές. Οι Εισαγγελείς είναι δημόσιοι λειτουργοί που εκπροσωπούν την πολιτεία ενώπιων του δικαστηρίου κατά τη διεξαγωγή μιας δίκης. Οι Εισαγγελείς μετέχουν στη σύνθεση του Δικαστηρίου, αγορεύουν κατά τη διεξαγωγή της δίκης, δε συμμετέχουν όμως στη σύσκεψη για την έκδοση της απόφασης. Στις αρμοδιότητές τους εμπίπτει η επιτήρηση των δικαστικών λειτουργών και των δικαστηρίων. Επίσης οι Εισαγγελείς προΐστανται των διωκτικών αρχών (Αστυνομία, Λιμενικό κ.λπ.) στα πλαίσια δίωξης αδικημάτων. Για να γίνει κανείς Δικαστικός Λειτουργός πρέπει να φοιτήσει στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στην οποία εισάγεται με εξετάσεις.

 • Συμβολαιογράφοι: Οι συμβολαιογράφοι είναι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι καταρτίζουν συμβάσεις που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, το κληρονομικό και το οικογενειακό δίκαιο και το δίκαιο των εταιρειών. Στην πράξη πιστοποιούν και νομιμοποιούν, συντάσσουν και αρχειοθετούν έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται οι νόμιμες συμφωνίες, οι ένορκες καταθέσεις, οι διαθήκες, οι αγοραπωλησίες ακινήτων κ.λπ. Για να ασκήσει κανείς το επάγγελμα του συμβολαιογράφου δίνει εξετάσεις, αφού εργαστεί πρώτα ως δικηγόρος. Οι θέσεις των συμβολαιογράφων είναι καθορισμένες και οι αμοιβές τους καθορίζονται από το νόμο.

Τμήματα Πανεπιστημίων, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με Ειδικεύσεις αντίστοιχες με τους τομείς της Σχολής:
  • «Α' Ιδιωτικού Δικαίου»
  • «Β' Ιδιωτικού Δικαίου»
  • «Δημοσίου Δικαίου»
  • «Ποινικών Επιστημών»
  • «Ιστορίας & Θεωρίας του Δικαίου»
  • «Διεθνών Σπουδών»
  Τμήμα Νομικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με Ειδικεύσεις:
  • «Αστικό, Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο»
  • «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες»
  • «Διεθνών Σπουδών»
  • «Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο»
  • «Ιστορίας-Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου»
  • «Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών»
  Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με Ειδικεύσεις:
  • «Ιδιωτικού Δικαίου»
  • «Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου»
  • «Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών»
  • «Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης»
  • «Διεθνών Σπουδών»,
  Τμήμα Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει ως στόχο την επιλογή και κατάρτιση δικαστικών λειτουργών. Στη Σχολή διενεργούνται κάθε χρόνο οι διαγωνισμοί για τις Κατευθύνσεις: Διοικητικής Δικαιοσύνης, Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων.

Εξωτερικός σύνδεσμος (link): Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης και Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Πολιτική Επιστήμη: Η Πολιτική Επιστήμη ασχολείται με την πολιτική και το πολιτικό σύστημα, δηλαδή με τις σχέσεις εξουσίας και τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων ομάδων μέσα σε κάθε κοινωνία. Μελετά τη λειτουργία των θεσμών, τη συγκρότηση και τη λειτουργία του κράτους αλλά και τις διεθνείς σχέσεις και ειδικότερα τις σχέσεις της Ελλάδας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικοί τομείς των σπουδών είναι η Πολιτική Ανάλυση και η Πολιτική Θεωρία, οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, η Διοικητική Επιστήμη, η Κοινωνική Θεωρία και η Κοινωνική Πολιτική. Τα προγράμματα σπουδών στοχεύουν στην κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων. Απώτερος στόχος είναι η εκπαίδευση πολιτικών επιστημόνων ικανών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα της σύγχρονης δημόσιας πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Δημόσια Διοίκηση: Ο κλάδος της Δημόσιας Διοίκησης εστιάζει στην αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού με στόχο την ικανοποίηση του γενικού συμφέροντος των πολιτών. Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών έχουν γνώσεις στους τομείς της νομικής, της οικονομικής και της διοικητικής επιστήμης.

Τα προγράμματα σπουδών περιέχουν μαθήματα δικαίου και οικονομικής θεωρίας ενώ οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του οικονομολόγου.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Πολιτική Επιστήμη: Κοινωνιολογία, Παγκόσμια & Ευρωπαϊκή Ιστορία, Αρχές & Θεσμοί Δικαίου, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτική Επιστήμη, Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Πολιτική Φιλοσοφία, Πολιτική Επικοινωνία, Πολιτικά Συστήματα, Παγκόσμια & Ευρωπαϊκή Ιστορία Συγκριτική Πολιτική, Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες, Κράτος & Δημόσιες Πολιτικές, Πολιτική Κοινωνιολογία, Ανάλυση Πολιτικού Λόγου, κ.α.

Δημόσια Διοίκηση: Συνταγματικοί Θεσμοί, Πολιτική Οικονομία: Μακροθεωρία & Πολιτική, Γενικές Αρχές Διοικητικής Οργάνωσης, Ευρωπαϊκή Οργάνωση, Μέθοδοι & Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας, Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Διοικητικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Συνταγματικό Δίκαιο, Θεωρία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τοπική Αυτοδιοίκηση & Κοινωνική Ανάπτυξη κ.α.

Οικονομικά Μαθήματα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Οικονομικά Μαθηματικά, Δημόσια Οικονομική, Μακροοικονομική, Μικροοικονομική Στατιστική, Οικονομικός Προγραμματισμός, Οικονομικά Συστήματα & Οικονομικοί Θεσμοί, Νομισματική Θεωρία & Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Λογιστική Τυποποίηση – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας, Ελεγκτική, Οικονομική των Ενοποιήσεων, Τραπεζική Λογιστική, Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Ανάλυση & Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα: δημόσια διοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορούν επίσης να εργαστούν ως οικονομολόγοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το γνωστικό τους αντικείμενο. Επίσης, εργάζονται στα πολιτικά κόμματα αλλά και στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρίες δημοσκοπήσεων, αναλύσεων καθώς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ως πολιτικοί αναλυτές ή σύμβουλοι πολιτικής επικοινωνίας. Εργάζονται και ως καθηγητές του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι απόφοιτοι των παραπάνω τμημάτων μετά από μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ κ.λπ.), στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τμήματα Πανεπιστημίων, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • «Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σπουδές», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» , Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό Δημόσιας Διοίκησης με ειδικεύσεις:
  • «Εθνική και κοινοτική (ενωσιακή) Διοίκηση»
  • «Νομικός Πολιτισμός»
  • «Φορολογία και Ελεγκτική»
  • «Οικονομική Επιστήμη»
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Πολιτικές Επιστήμες», Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Η Εθνικής Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης δέχεται μετά από ειδικές εξετάσεις πτυχιούχους πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων τους οποίους επιμορφώνει και προορίζει για ανώτερα στελέχη σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ικανούς να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Εξωτερικός σύνδεσμος (link): Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

1o Επιστημονικό Πεδίο

4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Οι σπουδές στα Τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών επικεντρώνονται στη μελέτη της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας και στη μελέτη των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα είναι οι διεθνείς σχέσεις (δηλαδή, οι σχέσεις μεταξύ κρατών σε πολιτικό κυρίως επίπεδο), η διεθνής οικονομία (οι εμπορικές σχέσεις στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία), η ευρωπαϊκή οικονομία (πολιτικές στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και νομισματικής ένωσης), η πολιτική επιστήμη και η διπλωματία καθώς και η μελέτη των ευρωπαϊκών θεσμών και των διεθνών οργανισμών.

Στόχος είναι η κατάρτιση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισμούς. Στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών μπορούν να εργαστούν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις ή ως σύμβουλοι για την υποβολή προτάσεων και για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας και οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγοι.

Τα προπτυχιακά αυτά προγράμματα σπουδών δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική επιστήμη και περιέχουν περισσότερα οικονομικά μαθήματα.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών.

Τα Τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιά) και Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών (Πάντειο Πανεπιστήμιο) εντάσσονται στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών) και για την εισαγωγή απαιτείται εξέταση σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά).

Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) εντάσσεται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής και για την εισαγωγή σε αυτό απαιτείται εξέταση σε μια ξένη γλώσσα.

Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) επίσης ανήκει στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών: Εισαγωγή στο Δίκαιο, Πολιτικοί Θεσμοί, Μικροοικονομική, Η Γεωγραφία στις Διεθνείς Σπουδές, Διεθνής Πολιτική, Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών, Ιστορία Διεθνών Σχέσεων & Στρατηγικής, Διεθνές Δίκαιο, Ιστορία-Δομή & Λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μακροοικονομική, Διπλωματική Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις, Συγκριτική Πολιτική, Ελληνική Οικονομία, Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Θεωρία Εξωτερικής Πολιτικής, Στρατηγικές Σπουδές, Διεθνής Χρηματοοικονομική, Διεθνής Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ.α.

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών: Μικροοικονομική, Μαθηματικά, Οικονομικό Δίκαιο, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Στατιστική, Χρηματοδοτική, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη & τις Διεθνείς Σχέσεις, Μακροοικονομική, Οικονομετρία, Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Φορολογικές Πολιτικές κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα: δημόσια διοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Στον ιδιωτικό τομέα εργάζονται ως σύμβουλοι εκπόνησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων με αντικείμενο την καταγραφή και ανάλυση στόχων και ενεργειών και τη σύνταξη προϋπολογισμών στα πλαίσια υποβολής της πρότασης και στη συνέχεια την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών μετά από μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ, κ.λπ.), στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών κ.λπ.) και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης, οι οικονομολόγοι στον ιδιωτικό τομέα απασχολούνται στα οικονομικά τμήματα και στα λογιστήρια εταιριών, ως αναλυτές ή οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.λπ.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν και ως καθηγητές του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας ή/και Οικονομικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τμήματα Πανεπιστημίων, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

(*) Στα μόρια των τμημάτων αυτών είναι συνυπολογισμένος και ο βαθμός της ξένης γλώσσας (με συντελεστή: 1).

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με Ειδικεύσεις:
  • «Διεθνής Οικονομική & Χρηματοδοτική»
  • «Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική»,
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Ευρωπαϊκές Σπουδές για στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών», Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Χρηματοοικονομική & Τραπεζική για Στελέχη», Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση», Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με Ειδικεύσεις:
  • «Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές»
  • «Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγικές Σπουδές»
  • «Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό & Τραπεζικό Δίκαιο»
  • «Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική», (Πρόγραμμα Jean Monnet)
  • «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη», (Πρόγραμμα Jean Monnet)
  • «Διεθνής Πολιτική Οικονομία»,
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές», Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με Ειδικεύσεις:
  • «Ευρωπαϊκές Σπουδές & Διπλωματία»
  • «Στρατηγικές Σπουδές & Διεθνής Πολιτική»
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεότητας», Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • «MSc in Politics & Economics of Contemporary Eastern & Southeastern Europe», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. (Το Μεταπτυχιακό λειτουργούσε με ευθύνη του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που απορροφήθηκε από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Διπλωματική Ακαδημία

Η Διπλωματική Ακαδημία (που υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών) δέχεται μετά από ειδικές εξετάσεις πτυχιούχους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (απαραίτητη είναι η άριστη γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας). Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού φοιτούν στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης, συμμετέχουν εκ νέου σε εξετάσεις, που διενεργεί η Διπλωματική και οι επιτυχόντες διορίζονται ως Ακόλουθοι Πρεσβείας.

Εξωτερικός σύνδεσμος (link): Δυνατότητες σταδιοδρομίας στο Διπλωματικό κλάδο (Υπουργείο Εξωτερικών)

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022