Ενότητα 5η: Γεωπονικές Επιστήμες & Περιβάλλον

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Τμήματα Γεωπόνων

2o Επιστημονικό Πεδίο 3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα τμήματα Γεωπόνων παρέχουν επιστημονική κατάρτιση για θέματα που αφορούν στις γεωργικές δραστηριότητες, την περιβαλλοντική μέριμνα και την αειφορική ανάπτυξη. Στόχος των Τμημάτων αυτών είναι να παρέχουν τόσο θεωρητικές και όσο και πρακτικές γνώσεις για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, τους τρόπους βελτίωσης της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και την περεταίρω ανάπτυξή τους.

Η Γεωπονία είναι η γνώση και η λειτουργία παραγωγικών συστημάτων που βασίζονται στην καλλιέργεια φυτών ή στην εκτροφή ζώων. Συνεπώς, η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, η εκτροφή ζώων, η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες, η συντήρηση και διακίνηση των τροφίμων, ο τρόπος χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, η διαχείριση των αποθεμάτων αρδευτικού νερού και η ορθολογιστική κατανάλωσή του στη γεωργική παραγωγή, είναι τα επιστημονικά αντικείμενα των Τμημάτων Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής.

Στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών λειτουργεί επίσης και το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, η οποία αποτελεί ένα ταχύτατα εξελισσόμενο και σύνθετο επιστημονικό κλάδο με ιδιαίτερα σημαντική τεχνολογική συνεισφορά στους τομείς της υγείας, της διατροφής και της ενέργειας. Πράγματι, οι καινοτομίες της βιοτεχνολογίας συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αλλά βρίσκουν και άλλες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στην επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων ή οι εφαρμογές στην ιατρική και τη φαρμακευτική.

Τα Τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων παρέχουν πρακτική κατάρτιση σε θέματα που αφορούν τις γεωργικές καλλιέργειες, την ανθοκομία και την εκτροφή ζώων. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς φυτικής παραγωγής ασχολούνται με τις νέες αποδοτικότερες καλλιέργειες και μεθόδους που βελτιώνουν ποιοτικά και ποσοτικά τη φυτική παραγωγή με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον, με το βέλτιστο τρόπο χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και με την ορθολογιστική διαχείριση αποθεμάτων αρδευτικού νερού στη γεωργική παραγωγή.

Οι τομείς ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, και την εφαρμογή νέων μεθόδων στη μεταποίηση των προϊόντων ζωικής προέλευσης και τον έλεγχο ποιότητας αυτών.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα των Γεωπονικών Σχολών εντάσσονται στο 2ο & στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών.

Οι σπουδές στα Τμήματα των Γεωπονικών Σχολών διαρκούν πέντε έτη (δέκα ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας).

Τα Τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων εντάσσονται στο 2ο & στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών.

Επίσης, το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ανήκει στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.

Οι σπουδές στα Τμήματα των ΤΕΙ διαρκούν τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας / Πρακτικής Άσκησης).

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Γενική & Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Ενόργανη Ανάλυση, Αναλυτική Χημεία, Φυσική, Εφαρμογές Πληροφορικής, Αριθμητική Ανάλυση, Βάσεις Δεδομένων στην Αγροτική Οικονομία, Ανατομία – Μορφολογία Φυτών, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Εδαφολογία - Λιπασματολογία, Συστηματική Βοτανική, Γεωλογία, Γεωργική Τεχνολογία, Ζωοτεχνία, Γενική Ζωολογία, Γεωργική Υδραυλική, Γαλακτοκομία, Ιχθυοτροφία κ.α.

Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής: Γεωργική Χημεία, Κυτταρολογία – Μορφολογία Φυτών, Γενική Γεωργία, Φυσική, Βιομαθηματικά, Γενική Λαχανοκομία, Εδαφολογία, Φυσιολογία Φυτών, Γενετική, Συστηματική Βοτανική – Ζιζανιολογία, Γενική Δενδροκομία, Γενική Αμπελουργία, Εντομολογία, Γεωργικά Μηχανήματα, Βελτίωση Φυτών, Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, Φυτοπαθολογία, Γεωργική Φαρμακολογία, Θερμοκηπιακές Κατασκευές, Δρεπτά Άνθη κ.λπ.

Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής: Ανατομία Ζώων, Γεωργική Χημεία, Φυτοτεχνολογία, Μικροβιολογία – Ανοσολογία, Γενετική, Εδαφολογία, Παθολογία Αγροτικών Ζώων, Βιομετρία, Παρασιτικά Νοσήματα, Οργάνωση & Διοίκηση Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, Κτηνιατρική Φαρμακολογία, Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις, Αναπαραγωγή Ζώων, Λοιμώδη Νοσήματα Ζώων, Τεχνολογία Γάλακτος, Χοιροτροφία, Αιγοπροβατοτροφία, Πτηνοτροφία, Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Βιοηθική, Υδροβιολογία, Θαλάσσια Βιολογία κ.λπ.

Κατεύθυνση Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών: Γενική & Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Στατιστική, Χημική Ωκεανογραφία, Βιοχημεία, Στοιχεία Βιολογίας Θαλάσσιων Οργανισμών, Ιστορία της Αλιείας, Ιχθυολογία, Αλιευτική Βιολογία, Διατροφή Ιχθύων, Λιμνολογία, Ιχθυοπαθολογία, κ.λπ.

Τμήματα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών: Γενική & Ανόργανη Χημεία, Μαθηματικά, Φυσική, Γενική Μικροβιολογία, Βιολογία Φυτών, Οργανική Χημεία, Φυσικοχημεία, Πρώτες Ύλες Αλκοολούχων Ποτών, Σύσταση & Ανάλυση Γλευκών & Οίνων, Ποσοτική Χημική Ανάλυση, Τεχνικές Οινοποίησης, Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία, Τεχνολογία & Ανάλυση Αποσταγμάτων κ.λπ.

Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Γεωπονίας περιλαμβάνουν πολλά εργαστηριακά μαθήματα.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Λόγω της ευρύτητας των τομέων με τους οποίους ασχολούνται, τα Τμήματα των Γεωπονικών Σχολών δίνουν ένα πολυποίκιλο φάσμα απασχόλησης στους απόφοιτους, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και την ευκαιρία δημιουργίας επιχειρήσεων παραγωγής, πιστοποίησης και εμπορίας ποικίλων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα οι Γεωπόνοι:

 • Απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε φορείς και οργανισμούς με αντικείμενο την αγροτική ανάπτυξη, τις γεωργικές καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές – ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 • Εκπονούν μελέτες (σε συνεργασία με μηχανικούς) για εγγειοβελτιωτικά έργα, για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αποτελεσματική άρδευση, για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης των γεωργικών εκτάσεων και για εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία.
 • Εργάζονται στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα καθώς και σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παρασκευή ζωοτροφών, λιπασμάτων και φαρμάκων, σε αντιπροσωπείες εμπορίας γεωργικού εξοπλισμού αλλά και σε εταιρείες τροφίμων, οινολογικά εργαστήρια κ.λπ.
 • Απασχολούνται στον κλάδο της ανθοκομίας, σε φυτώρια και στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και διαμόρφωσης τοπίου (πάρκα, κήποι κ.λπ.).
 • Οι Απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας απασχολούνται επίσης σε επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, σε φαρμακευτικές εταιρίες και εταιρίες καλλυντικών και σε ερευνητικά εργαστήρια με αντικείμενο τις εφαρμογές στης βιοτεχνολογίας στην ιατρική κ.λπ.

Οι Τεχνολόγοι γεωπόνοι εργάζονται είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως στελέχη σχετικών μονάδων επιχειρήσεων, οργανισμών και συνεταιρισμών:

 • στην ανάπτυξη θερμοκηπιακών και βιολογικών καλλιεργειών
 • στην παραγωγή, τη διακίνηση γεωργικών εφοδίων και την υποστήριξη των καλλιεργητών
 • στις υδατοκαλλιέργειες, στη μεταποίηση – επεξεργασία αλιευμάτων και άλλων υδρόβιων οργανισμών και σε ιχθυαγορές
 • σε οινοποιεία και οινολογικά εργαστήρια για τη συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία οίνων, ποτών και νερού
 • στη διαχείριση και πιστοποίηση ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας με βάση τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας
 • σε εταιρίες εμπορίας και διακίνησης γεωργικού και κτηνοτροφικού εξοπλισμού, εφοδίων, ζωοτροφών, φαρμάκων, λιπασμάτων κ.λπ.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Βιοτεχνολογία & Εφαρμογές στη Γεωπονία», Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Επιστήμες & Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου», Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων», Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών», Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων», Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών & Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική», Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία & στο Περιβάλλον», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Αμπελουργία – Οινολογία», Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων & Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Γεωπονίας με ειδικεύσεις:
  • «Αγροτική Οικονομία»,
  • «Γενετική Βελτίωση Φυτών – Αγροκομία»,
  • «Γεωργικής Μηχανικής & Υδάτινων Πόρων»,
  • «Εδαφολογίας & Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων»,
  • «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής»,
  • «Επιστήμης Οπωροκηπευτικών»,
  • «Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων»,
  • «Επιστημών Φυτοπροστασίας»,
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • "Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας", Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών», Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Αειφορική Διαχείριση Υδάτινου Περιβάλλοντος», Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες», Τμήματα Χημείας & Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου

 • «Αειφορική Διαχείριση Υδρόβιων Οργανισμών», Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης ΤΕΙ Μεσολογγίου

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Αγροτικής Ανάπτυξης & Συναφή Τμήματα

2o, 3o Επιστημονικό Πεδίο & 4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης εκπαιδεύουν Γεωπόνους εξειδικευμένους στην έρευνα και την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης της υπαίθρου. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων με βασικό γνώμονα την αειφορική και βιώσιμη ανάπτυξη και η ορθή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μακροπρόθεσμα είναι το αντικείμενο σπουδών στα Τμήματα αυτά.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν την απαραίτητη κατάρτιση σε βασικά θέματα γεωπονίας και τις γνώσεις για τη διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων και αγροτικών συνεταιρισμών. Επιπλέον, αποκτούν γνώσεις σχετικά με το αγροδιατροφικό σύστημα της χώρας στα πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης ανήκουν στο 2ο και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο με πρόσβαση από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών. Οι σπουδές στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου διαρκούν πέντε έτη (δέκα ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας). Οι σπουδές στα άλλα Τμήματα διαρκούν τέσσερα έτη.
Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων καθώς και το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ανήκουν και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Γενικά Μαθηματικά, Οικονομικά Μαθηματικά, Μικροοικονομική Ανάλυση, Μακροοικονομική Ανάλυση, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Γενική Βοτανική, Εισαγωγή στη Γεωπονία, Γενική Ζωολογία & Εντομολογία, Γενική Μικροβιολογία, Οικολογία, Εδαφολογία – Λιπασματολογία, Πολιτική Οικονομία Γενική Λογιστική, Οικονομική Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων, Αγροτική Πολιτική, Διεθνές Εμπόριο, Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη κ.α.

Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Γεωπονίας περιλαμβάνουν πολλά εργαστηριακά μαθήματα.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας έχουν πτυχίο γεωπόνου. Πιο συγκεκριμένα:

 • απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε φορείς και οργανισμούς με αντικείμενο την αγροτική ανάπτυξη, τις γεωργικές καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές – ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις και τις επιπτώσεις ενδεχομένως έχουν στο περιβάλλον,
 • εργάζονται σε διοικητικές θέσεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα καθώς και σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παρασκευή ζωοτροφών, λιπασμάτων και φαρμάκων, σε αντιπροσωπείες εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων απασχολούνται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα σε διοικητικές θέσεις, καθώς δεν είναι γεωπόνοι αλλά Οικονομολόγοι. Απασχολούνται με αντικείμενο την εμπορία και τη διάθεση αγροτικών προϊόντων, σε αγροτικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε γεωργικούς συνεταιρισμούς αλλά και σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας», Τμήματα Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων & Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου», Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής & Περιβάλλον στη Γεωργία», Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Μ.Β.Α. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

 • «Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας», (Διατμηματικό) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων και Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Μηχανικών Περιβάλλοντος

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα Τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) παρέχουν επιστημονική εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι βασικές περιοχές δραστηριοποίησης των Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη περιβαλλοντικών διεργασιών διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων (αστικών ή βιομηχανικών) και η εποπτεία εφαρμογής της περιβαλλονικής νομοθεσίας.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο με πρόσβαση από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά. Τα Τμήματα αυτά είναι 5-ετούς φοίτησης και απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Φυσική, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Περιβαλλοντική Χημεία, Τεχνική Μηχανική – Στατική, Γεωδαισία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Πιθανότητες & Στατιστική, Αντοχή Υλικών, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική, Εδαφομηχανική & Θεμελιώσεις, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ανάλυση Κατασκευών & Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Υδρολογία, Μεταφορά Θερμότητας & Μάζας, Τεχνική Χημικών & Βιοχημικών Διεργασιών, Περιβαλλοντική Μετεωρολογία, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Υδραυλική, Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων, Επεξεργασία & Διαχείριση Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Υδραυλικά Έργα, Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων & Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ασχολούνται με την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων καθώς επίσης και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων. Πιο συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβάνονται:

 • η κατασκευή και λειτουργία μονάδων καθαρισμού υγρών αποβλήτων, αστικών απορριμμάτων, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων,
 • η μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης επιφανειακών και υπογείων υδάτων και του εδάφους.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη», Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία», Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Περιβαλλοντική & Υγειονομική Μηχανική», Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

 • «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», (Διατμηματικό) Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και Τμήματα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πάτρας & Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης


Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Επιστημών σχετικών με το Περιβάλλον

2o Επιστημονικό Πεδίο 3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Οι Περιβαλλοντολόγοι είναι οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη μελέτη του περιβάλλοντος και ειδικότερα με τις επιδράσεις και αλλοιώσεις που προκαλούνται στο φυσικό περιβάλλον από τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Τα Τμήματα Περιβάλλοντος, και Επιστημών της Θάλασσας καλύπτουν όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών επιστημών, από τη διαχείριση οικοσυστημάτων, φυσικών πόρων και αποβλήτων μέχρι την περιβαλλοντική πολιτική και εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος δίνουν τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα δασικής οικονομίας, διατήρησης και προστασίας των δασών. Η αειφόρα διαχείριση των δασών, η προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και της άγριας πανίδας, η ανάπτυξη δασικών φυτωρίων, η εκμετάλλευση των δασικών προϊόντων (ξυλεία, ρητίνες), οι εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες που αφορούν τα δάση, η οριοθέτηση και χαρτογράφηση των δασών, η αναδάσωση και η πυροπροστασία είναι τα αντικείμενα ενδιαφέροντος και απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα παραπάνω Τμήματα των Πανεπιστημίων εντάσσονται στο 2ο και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών. Κάποια λίγα Τμήματα είναι προσβάσιμα και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη (οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα) στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και σε ορισμένα τμήματα το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας / Πρακτικής Άσκησης.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Περιβάλλοντος & Επιστημών της Θάλασσας: Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Οικονομία & Περιβάλλον, Βιολογία Ζώων, Γεωλογία, Οργανική Χημεία, Οικονομία & Περιβάλλον, Οικολογία, Κλιματολογία, Μετεωρολογία, Στατιστική, Τοπογραφία, Περιβαλλοντική Μηχανική, Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Κλιματικές Αλλαγές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Παράκτια & Θαλάσσια Γεωλογία, Θαλάσσια ρύπανση, Αλιευτική διαχείριση κ.α.

Δασοπονίας: Μαθηματικά, Οικολογία, Μετεωρολογία & Κλιματολογία, Γεωλογία, Γενική Χημεία, Φυσική Εδαφολογία, Βοτανική – Φυσιολογία, Πολιτική Οικονομία, Εφαρμοσμένη Μηχανική, Ζωολογία, Δασική Βοτανική, Λιβαδική Οικολογία, Δασική Βιομετρία, Διάνοιξη Δάσους & Μεταφορά Ξύλου, Δασική Φυτοκοινωνιολογία, Γονιμότητα Δασικών Εδαφών, Δασική Οδοποιία, Δομή & Ιδιότητες Ξύλου κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Περιβαλλοντολόγοι ασχολούνται σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου ή στον ιδιωτικό τομέα με αντικείμενο:

 • την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών,
 • το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος,
 • την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και τη στελέχωση κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
 • τη διαχείριση και επεξεργασία φυσικών πόρων και αποβλήτων,
 • τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
 • και την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων.

Συγκεκριμένα, οι Δασοπόνοι ασχολούνται με μελέτες και έρευνες για την προστασία των δασικών εκτάσεων και του χερσαίου φυσικού περιβάλλοντος, διεξάγουν κάθε είδους τεχνικές υποδομές σε δασικούς χώρους, ασχολούνται με την παραγωγή ξύλου, με τη λειτουργία δασικών φυτωρίων και με αναδασωτικά προγράμματα.

Τέλος, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιευτική διαχείριση, τις υδατοκαλλιέργειες, τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης καθώς και με την ανάπτυξη χαρτών θαλασσίου χώρου.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», (Διατμηματικό) Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και Τμήματα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πάτρας & Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης

 • «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων», Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Δασολογία και το Φυσικό Περιβάλλον», Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Γεωργία και Περιβάλλον», Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση» , Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» (Θεοφράστειο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών), Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου Montpellier

 • «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών», Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη

4o Επιστημονικό Πεδίο

Το Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης ασχολείται με τη μελέτη και την έρευνα θεμάτων που αφορούν στη διοίκηση της οικογένειας, τη διατροφή και την αγωγή υγείας αλλά και την αλληλεπίδραση των ανθρώπων με το περιβάλλον και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους όπως, οικονομικά, πολιτισμός, περιβάλλον, αγωγή υγείας, διατροφή, ψυχολογία και επιστήμες της αγωγής.

Επιστημονικό Πεδίο

Το Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης ανήκει στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Βιολογία, Περιβαλλοντική Βιολογία, Φυσιολογία του Ανθρώπου, Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων, Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Ιστορία του Πολιτισμού, Ιστορία της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας, Αγροτική Οικιακή Οικονομία & Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Διδακτική Μεθοδολογία, Εκπαιδευτική Πολιτική Λογιστική, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Πληροφορική, Στατιστική, Μικροοικονομική, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Οικονομικά του καταναλωτή & της Επιχείρησης, Εφοδιαστική & Εξυπηρέτηση Πελατών, Αγροτική Οικονομική, Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη, Συμπεριφορά του Καταναλωτή.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι περισσότεροι απόφοιτοι απασχολούνται ως Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εργάζονται επίσης σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα διατροφής, αγωγής υγείας και προστασίας των καταναλωτών.

Μπορούν επιπλέον να στελεχώσουν κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Τυπικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο ως Οικονομολόγοι, αλλά μόνο μια μικρή μειοψηφία των αποφοίτων εργάζονται με αυτή την ειδικότητα.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Βιώσιμη Ανάπτυξη», Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 • «Εκπαίδευση & Πολιτισμός», Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022