Ενότητα 4η: Θετικών Επιστημών

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Τμήματα Μαθηματικών

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Στα Τμήματα Μαθηματικών δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ασχοληθούν με την αυστηρή, αξιωματική θεμελίωση των μαθηματικών θεωριών και να εντρυφήσουν στους διάφορους κλάδους των θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών. Στόχος είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης καθώς και η αναζήτηση και επεξεργασία θεωρητικών μοντέλων για την ερμηνεία πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων.

Οι μαθηματικοί γενικά επικεντρώνουν την προσοχή τους στη θεμελίωση και επέκταση των μαθηματικών θεωριών. Σε πιο πρακτικό επίπεδο βέβαια, όσοι ασχολούνται με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, αποβλέπουν στη βέλτιστη επιλογή μαθηματικών θεωριών και μεθόδων για την προσέγγιση, μοντελοποίηση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που μπορεί να προέρχονται από το χώρο της φυσικής, της μηχανικής, των οικονομικών και άλλων επιστημών.

Οι σπουδές στα Μαθηματικά παρέχουν στους φοιτητές ένα πολύ καλό υπόβαθρο για ενασχόληση με την έρευνα, σε κάποιο πεδίο των θετικών επιστημών. Επίσης, απευθύνονται σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά σε άλλες επιστήμες ως εργαλείο ποσοτικού προσδιορισμού, εκτίμησης και πρόβλεψης.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Μαθηματικών εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στα Τμήματα Μαθηματικών διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Μαθηματική Ανάλυση: Μαθηματική & Εφαρμοσμένη Ανάλυση, Μαθηματική Λογική, Αριθμητική Ανάλυση, Διαφορικές Εξισώσεις, Θεωρία ελέγχου κ.α.

Άλγεβρα & Γεωμετρία: Άλγεβρα, Γεωμετρία & Εφαρμογές, Θεωρία Αριθμών, Θεωρία Γραφημάτων & Εφαρμογές, Δυναμικά Συστήματα κ.λπ.

Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα: Μαθηματική & Εφαρμοσμένη Στατιστική, Θεωρία Πιθανοτήτων & Εφαρμογές, Συνδυαστική, Στοχαστικά Πρότυπα, Επιχειρησιακή Έρευνα

Διδακτική Μαθηματικών: Ιστορία & Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Επιστημολογία, Διδακτική των Μαθηματικών κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Εκτός από την ενασχόληση με τη διδασκαλία των μαθηματικών, αρκετοί μαθηματικοί επιλέγουν να ασχοληθούν με τους κλάδους της πληροφορικής και των οικονομικών, μιας και διαθέτουν το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μαθηματικών μπορούν:

 • να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να ασχοληθούν με τη βασική έρευνα στις θετικές επιστήμες,
 • να εργαστούν ως καθηγητές στη δημόσια και την ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εντάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κωδικό Π.Ε.03 Μαθηματικών.
 • να ασχοληθούν με τον κλάδο της πληροφορικής και της επιστήμης των υπολογιστών, αφού έχουν αποκτήσεις βασικές γνώσεις προγραμματισμού και λογικής σχεδίασης, ή με την κρυπτογραφία και τα συστήματα ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων,
 • να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και την ευχέρεια στη χρήση μαθηματικών μοντέλων για ποσοτικές αναλύσεις, κοστολογήσεις, στατιστικές μελέτες, εκτιμήσεις και προβλέψεις στον κλάδο των επιχειρήσεων. Πράγματι, η καλή γνώση πιθανοτήτων, στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας διευκολύνει όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τις εφαρμογές των μαθηματικών στη διοικητική επιστήμη μετά από τις σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές,
 • να ασχοληθούν και με το σχεδιασμό διεξαγωγής δημοσκοπήσεων και στατιστικών μελετών σε εταιρίες στατιστικών ερευνών,
 • να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα χρηματοοικονομικά και τα αναλογιστικά μαθηματικά και να εργαστούν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες. (Οι αναλογιστές ασχολούνται με τη μελέτη αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων και εργάζονται κυρίως σε ασφαλιστικές εταιρείες για τη εκτίμηση κινδύνων, ασφαλίστρων ή στα πλαίσια σχεδίασης ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.)

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Μαθηματικά:
  • «Θεωρητικά Μαθηματικά»
  • «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»
  • «Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα»
  Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών», Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Λογική, Θεωρία Αλγορίθμων & Υπολογισμού», Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Μαθηματικά της Αγοράς & της Παραγωγής», Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Βιοστατιστική», Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Μαθηματικά:
  • «Θεωρητικά Μαθηματικά»
  • «Στατιστική & Μοντελοποίηση»
  • «Θεωρητική Πληροφορική & Θεωρία Συστημάτων & Ελέγχου»
  Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Επιστήμη του Διαδικτύου», Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Μαθηματικά:
  • «Θεωρητικά Μαθηματικά»
  • «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»
  • «Υπολογιστικά Μαθηματικά & Πληροφορική»
  • «Μαθηματικά των Υπολογιστών & Τεχνητή Νοημοσύνη»
  • «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»
  Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

 • «Μαθηματικά των Υπολογιστών & των Αποφάσεων», (Διατμηματικό) Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Πανεπιστήμιο Πάτρας

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Μαθηματικών με Ειδικεύσεις:
  • «Θεωρητικά Μαθηματικά»
  • «Μαθηματική Προσομοίωση & Τεχνικές Υπολογισμών»
  • «Επιχειρησιακά Μαθηματικά»
  • «Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής & Εφαρμογές»
  • «Μαθηματικά για την Εκπαίδευση»,
  Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους», Τμήμα Μαθηματικών & Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Μαθηματικών με Ειδικεύσεις:
  • «Ανάλυση – Άλγεβρα – Γεωμετρία»,
  • «Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα»,
  • «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά & Μηχανική»,
  • «Υπολογιστικά Μαθηματικά & Πληροφορική»
  • «Μαθηματικά για την Εκπαίδευση»,
  Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες», Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Φυσικής

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Οι σπουδές στη Φυσική επικεντρώνονται στη μελέτη των νόμων που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα στο μακρόκοσμο και το μικρόκοσμο. Η μελέτη της κίνησης, της ύλης στο χώρο και το χρόνο, η παρατήρηση, η διατύπωση θεωριών στη γλώσσα των μαθηματικών και η πειραματική επαλήθευσή τους, είναι η διαδικασία που έχει ακολουθήσει η επιστήμη της Φυσικής στην προσπάθεια να αναλυθούν τα φαινόμενα στη φύση και να κατανοηθεί η συμπεριφορά του σύμπαντος. Το φάσμα των θεμάτων που απασχολεί τους φυσικούς επιστήμονες εκτείνεται από τη διερεύνηση του σύμπαντος (Αστρονομία, Αστροφυσική), τη Φυσική Στερεάς Κατάστασης, τη Μηχανική και τη Θερμοδυναμική, μέχρι την Ατομική και την Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής έχουν ένα πολύ καλό υπόβαθρο για ενασχόληση με τη βασική έρευνα. Εξάλλου, οι θεωρητικές ανακαλύψεις σε πολλούς τομείς της Φυσικής έχουν πρακτικές εφαρμογές και δίνουν το έναυσμα για την κατασκευή και χρήση καινοτόμων υλικών, προϊόντων και συσκευών, όπως για παράδειγμα, οι ηλεκτρονικές διατάξεις που οδήγησαν στην κατασκευή της τηλεόρασης και του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή η εφεύρεση των λέιζερ που βρίσκει πλήθος εφαρμογών στη βιομηχανία και την ιατρική.

Η ευρύτητα του αντικειμένου της Φυσικής, ο συσχετισμός της με πολλά πεδία των θετικών επιστημών και το πλήθος των τεχνολογικών εφαρμογών της, δίνουν στους αποφοίτους τη δυνατότητα, κυρίως μετά την παρακολούθηση αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, να οδηγηθούν σε σύγχρονες, ταχύτατα εξελισσόμενες επιστημονικές περιοχές όπως: Μικροηλεκτρονική, Λέιζερ, Επιστήμη των υλικών, Ιατρική τεχνολογία, Νανοτεχνολογία, Τηλεπικοινωνίες κ.α.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Φυσικής εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στα Τμήματα Φυσικής διαρκούν τέσσερα έτη, ενώ στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών οι σπουδές διαρκούν πέντε έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Μηχανική, Θερμότητα & Κύματα, Εισαγωγή στην Αστροφυσική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Σύγχρονη Φυσική, Ειδική Θεωρία Σχετικότητας, Ηλεκτρονική, Κβαντομηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Ατομική – Μοριακή & Οπτική Φυσική, Βαρύτητα & Κοσμολογία, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Μαθηματική Ανάλυση, Πιθανότητες, Στατιστική, Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Στατιστική Φυσική, Διαφορικές Εξισώσεις, Υπολογιστές, Υπολογιστική Φυσική, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό.

Φυσική Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμη Υλικών: Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Κβαντική Οπτική & Lazer, Φυσική των Μορίων & των Νανοϋλικών, Διατάξεις Μετατροπής Ενέργειας

Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων: Στοιχειώδη Σωμάτια, Πυρηνική Φυσική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Ατομική & Μοριακή Φυσική, Ιατρική Φυσική, Σύγχρονη Κβαντική Φυσική & Εφαρμογές

Αστροφυσική, Αστρονομία & Μηχανική: Φυσική των αστέρων, Αστροφυσική Πλάσματος, Παρατηρησιακή Αστροφυσική, Γενική Θεωρία της Σχετικότητας & Κοσμολογία

Φυσική Περιβάλλοντος – Μετεωρολογία: Δυναμική της Ατμόσφαιρας, Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Δυναμική – Συνοπτική Μετεωρολογία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες & Αυτοματισμός: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Συστήματα Αυτοματισμού, Μικροηλεκτρονική, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών.

Όλα τα Τμήματα Φυσικής έχουν και ορισμένα εργαστηριακά μαθήματα.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Εκτός από την ενασχόληση με τη διδασκαλία της Φυσικής και την έρευνα, η πλειονότητα των αποφοίτων απασχολείται σε διάφορους κλάδους με αντικείμενα σχετικά με την ηλεκτρονική, τις τηλεπικοινωνίες και τις επιστήμες υπολογιστών. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε.0401 και μπορούν να εργαστούν:

 • σε ερευνητικά κέντρα ως επιστημονικό προσωπικό, σε όλους τους κλάδους της σύγχρονης φυσικής ή ως αστροφυσικοί σε αστεροσκοπείο
 • στον κλάδο της πληροφορικής ως προγραμματιστές, αναλυτές, κ.λπ. (μεταπτυχιακά επιστήμης υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων),
 • σε οργανισμούς τεχνολογίας ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών (μεταπτυχιακό ραδιοηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικού αυτοματισμού),
 • σε οργανισμούς παραγωγής ενέργειας,
 • ως καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
 • ως ακτινοφυσικοί σε νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα (μεταπτυχιακό δίπλωμα Ιατρικής Φυσικής),
 • στη μετεωρολογική υπηρεσία (μετά από παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών μετεωρολογίας) και ως αστροφυσικοί σε αστεροσκοπεία,
 • στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις με αντικείμενο ποσοτικές αναλύσεις, εκτιμήσεις και προβλέψεις.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Βασική Φυσική με Ειδικεύσεις:
  • «Φυσική των Υλικών»
  • «Πυρηνική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων»
  • «Αστροφυσική, Αστρονομία & Μηχανική»
  Τμήμα Φυσικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Φυσική με Ειδικεύσεις:
  • «Ηλεκτρονική & Ραδιοηλεκτρολογία»
  • «Ηλεκτρονικό Αυτοματισμός»
  • «Φυσική Περιβάλλοντος»,
  Τμήμα Φυσικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών», Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Φυσική Περιβάλλοντος», Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)», Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Υπολογιστική Φυσική», Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες», Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό στη Φωτονική και Νανοηλεκτρονική, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Μεταπτυχιακό στην Προχωρημένη Φυσική με Ειδικεύσεις:
  • «Αστροφυσικής & Διαστημικής Φυσικής»
  • «Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων & Κοσμολογίας»
  • «Ατομικής & Μοριακής Φυσικής»
  • «Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης»
  • «Εφαρμοσμένης Φυσικής – Φυσικής & Τεχνολογίας Ημιαγωγών»
  Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον», Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Νέες Τεχνολογίες & Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής», Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Φυσική με Κατευθύνσεις:
  • «Βασική Φυσική»,
  • «Φωτονική»,
  • «Επιστήμη Υλικών»,
  Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες», (Διατμηματικό Πρόγραμμα) Τμήμα Φυσικής και Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές», Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις», Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία», Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές», Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Εφαρμοσμένη Μηχανική», Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες», Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Χημείας

2o Επιστημονικό Πεδίο 3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Οι σπουδές στα Τμήματα Χημείας εμβαθύνουν στη δομή, τη σύνθεση και στις χημικές ιδιότητες της ανόργανης και οργανικής ύλης καθώς και τις μεταβολές στη σύστασή της. Η επιστήμη της χημείας ξεκινά από τη μελέτη της δομής της ύλης σε ατομικό επίπεδο, ασχολείται με τις ιδιότητες των διαφόρων χημικών στοιχείων και ενώσεων και με τις αλληλεπιδράσεις τους.

Οι Χημικοί είναι σε θέση να γνωρίζουν τους τρόπους παραγωγής των διαφόρων χημικών ουσιών, τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή τους, τις αντιδράσεις μεταξύ τους (δηλαδή τις μεταβολές που υφίστανται όταν αλληλεπιδρούν) και να αναγνωρίζουν τη χημική σύσταση των υλικών. Τρόφιμα, ποτά, απορρυπαντικά, καλλυντικά, φάρμακα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πετρελαιοειδή, πλαστικά υλικά, χρώματα, μονωτικά υλικά, λιπαντικά και ένας ατέλειωτος κατάλογος προϊόντων που επηρεάζουν τη ζωή μας αποτελούν το αντικείμενο της Χημείας.

Οι σπουδές στη Χημεία δίνουν στους αποφοίτους πολλές επαγγελματικές επιλογές ενώ παράλληλα παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ενασχόληση με την έρευνα στους ταχύτατα εξελισσόμενους σύγχρονους κλάδους της Επιστήμης των Υλικών, της Ιατρικής Χημείας, της Φαρμακολογίας (σχεδιασμός και σύνθεση ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον), της Χημείας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και άλλων.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Χημείας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Οργανική Χημεία, Ενόργανη Ανάλυση, Ανόργανη Χημεία, Φυσικοχημεία, Φασματοσκοπία, Βιοχημεία, Χημεία Φυσικών Προϊόντων, Αναλυτική Χημεία, Χημική Τεχνολογία, Βιομηχανική Χημεία, Χημεία Υλικών, Επιστήμη Πολυμερών, Χημεία Τροφίμων, Περιβαλλοντική Χημεία, Αναλυτική & Πυρηνική Χημεία, Κλινική Χημεία, Φαρμακοχημεία Γενικά Μαθηματικά, Γενική Φυσική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Στοιχεία Αριθμητικής Ανάλυσης, Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας.

Όλα τα Τμήματα Χημείας έχουν αρκετά εργαστηριακά μαθήματα.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Χημικών τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν:

 • ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (εντάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κωδικό Π.Ε.0402 Χημικών)
 • στον παραγωγικό τομέα, σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες με αντικείμενο την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και τυποποίηση χημικών προϊόντων, τροφίμων, ποτών καλλυντικών και φαρμάκων, έχοντας την ευθύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων από τις πρώτες ύλες έως και το τελικό προϊόν,
 • στον αγροτικό τομέα σε συνεργασία με γεωπόνους για την εισαγωγή και διάθεση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων,
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας εργαστήριο χημικών αναλύσεων και εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών,
 • σε φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση προβλημάτων σχετικών με τη χημική ρύπανση του περιβάλλοντος,
 • σε ερευνητικά κέντρα ως επιστημονικό προσωπικό, με αντικείμενο μετάξύ άλλων την έρευνα και την ανάπτυξη νέων υλικών,
 • στον κλάδο υγείας (νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ), με αντικείμενο βιοχημικούς προσδιορισμούς,
 • σε εταιρίες με αντικείμενο τον ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών, βιομηχανικών υλικών ή χημικών ουσιών με βάση αναγνωρισμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χημεία με ειδικεύσεις:
  • «Αναλυτική Χημεία»
  • «Φυσικοχημεία»
  • «Βιοχημεία»
  • «Χημεία Τροφίμων»
  • «Βιομηχανική Χημεία»
  • «Κλινική Χημεία»
  • «Ανόργανη Χημεία & Τεχνολογία»
  • «Οργανική Χημεία»
  • «Περιβαλλοντική Χημεία & Τεχνολογία»
  Τμήμα Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χημεία με ειδικεύσεις:
  • «Ανόργανη Χημεία»
  • «Κβαντική & Υπολογιστική Χημεία»
  • «Βιοχημεία»
  • «Οργανική Χημεία»
  • «Προχωρημένη Χημική Ανάλυση»
  • «Φυσική Χημεία Υλικών & Ηλεκτροχημεία»
  • «Χημική Τεχνολογία»
  • «Χημεία & Τεχνολογία Πολυμερών»
  • «Χημεία & Τεχνολογία»
  • «Χημεία Περιβάλλοντος»
  Τμήμα Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία», Τμήματα Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Χημική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας», Τμήμα Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Επιστήμη Πολυμερών & τις Εφαρμογές της», Τμήμα Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Κατάλυση & οι Εφαρμογές της», Τμήμα Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διδακτική της Χημείας & Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες», Τμήματα Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 • «Βιοανόργανη Χημεία», (Διατμηματικό Πρόγραμμα) Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας και Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Χημικές & Βιοχημικές Τεχνολογίες», Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης», Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες», Τμήματα Χημείας & Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου

 • «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή», Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε σύμπραξη με τα Τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χημεία με ειδικεύσεις:
  • «Ανόργανη Χημεία»
  • «Οργανική Χημεία»
  • «Αναλυτική Χημεία»
  • «Βιοχημεία»
  • «Φυσική & Θεωρητική Χημεία»
  • «Χημεία Περιβάλλοντος»
  Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία», Τμήματα Βιολογίας & Χημείας, Παν/μιο Κρήτης

 • «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα», Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας των άλλων Πανεπιστημίων, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας

 • «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος», Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Κρήτης

 • «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος», Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Βιολογίας & Βιολογικών Εφαρμογών

2o Επιστημονικό Πεδίο 3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η Βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία των ζωντανών οργανισμών, τις συνθήκες που επιτρέπουν την εμφάνιση της ζωής και τους νόμους που διέπουν την ύπαρξή της. Η βαθιά γνώση όλων των έμβιων όντων αφενός δίνει απάντηση στο μυστήριο της ζωής και αφετέρου παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να βελτιώσει θεαματικά την ποιότητα της ζωής του.

Τα τμήματα Βιολογίας παρέχουν γνώσεις που αφορούν όλους τους επιμέρους κλάδους της Βιολογίας – από τις λειτουργίες σε επίπεδο μορίων και κυττάρων (Βιολογία Κυττάρου, Μοριακή Βιολογία), μέχρι τη μελέτη οργανισμών, πληθυσμών (Βοτανική, Ζωολογία, Φυσιολογία Ζώων και Ανθρώπου) και οικοσυστημάτων (Εξελικτική, Οικολογία).

Η έρευνα της δομής και των φυσιολογικών λειτουργιών των οργανισμών δίνει ώθηση στη βελτίωση και τη μεγιστοποίηση παραγωγής τροφίμων, ενώ η δημιουργία νέων ποικιλιών με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ασθένειες και αντίξοες συνθήκες, φιλοδοξεί να επιλύσει το επισιτιστικό πρόβλημα του πλανήτη. Ακόμη, η ραγδαία εξέλιξη της Γενετικής την τελευταία πεντηκονταετία σε συνεργασία με τη Βιοϊατρική βοηθούν να κατανοήσουμε τη βιολογία του ανθρώπου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε θεαματική αύξηση της διάρκειας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Η ευρύτητα του αντικειμένου της Βιολογίας, η διεπιστημονική σύνδεσή της με άλλες θετικές επιστήμες και με την Ιατρική και το πλήθος των εφαρμογών της, δίνουν στους αποφοίτους τη δυνατότητα, κυρίως μετά την παρακολούθηση αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, να ασχοληθούν ερευνητικά ή επαγγελματικά σε σύγχρονες επιστημονικές περιοχές όπως: Μοριακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία κ.α.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα αυτά εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο Επιστημονικό Πεδίο) και στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών.

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη στα Τμήματα Βιολογίας και πέντε έτη στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Αναλυτική, Οργανική & Ανόργανη Χημεία, Φυσική, Βιολογία Κυττάρου, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Γενική Οικολογία, Οικολογία Πληθυσμών, Εξελικτική Βιολογία, Φυσιολογία Ζώων & Φυτών, Ταξινομική Φυτών & Βιοσυστηματική, Βοτανική, Γενική Μικροβιολογία, Βιοτεχνολογία, Βιολογική Ωκεανογραφία, Ανοσολογία, Κλινική Χημεία κ.α.

Όλα τα Τμήματα Βιολογίας έχουν αρκετά εργαστηριακά μαθήματα.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Βιολόγοι εντάσσονται στον κλάδο μπορούν να εργαστούν:

 • ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικά ιδρύματα,
 • ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (εντάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κωδικό Π.Ε. 04.04 Βιολόγων),
 • σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, διενεργώντας κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις ή ως ερευνητές στα πλαίσια ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων,
 • σε εργαστήρια μικροβιολογίας, βιοχημικά εργαστήρια και σε κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
 • σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων, των φαρμάκων, ή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών,
 • σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που διενεργούν περιβαλλοντικές μελέτες και ελέγχους,
 • σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών ως ιχθυολόγοι και αλλού.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Βιοπληροφορική», Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία», Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική», (Διατμηματικό) Τμήματα Βιολογίας, Χημείας & Νοσηλευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», (Διατμηματικά) Τμήματα Βιολογίας & Ιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Ωκεανογραφία», (Διατμηματικό) Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής & Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Σύγχρονες Τάσεις Διδακτικής των Βιολογικών Μαθημάτων με Νέες Τεχνολογίες», Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών», Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Βιολογία με ειδικεύσεις:
  • «Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες»
  • «Εφαρμοσμένη Γενετική & Βιοτεχνολογία»,
  Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής», (Διατμηματικό) Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», (Διατμηματικό) Τμήματα Βιολογίας & Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Βιολογία με ειδικεύσεις:
  • «Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική»
  • «Μοριακή Βιολογία & Βιοτεχνολογία Φυτών»
  • «Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων & Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων»
  • «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία»
  • «Βιοηθική»
  Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Βιολογία με ειδικεύσεις:
  • «Βιολογική Τεχνολογία»
  • «Οικολογία – Διαχείριση & Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος»,
  Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Περιβαλλοντικές Επιστήμες», (Διατμηματικό) Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες», Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Βιοτεχνολογία», Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής & Περιβάλλοντος», Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική – Διαγνωστικοί Δείκτες», Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Γεωλογίας & Γεωγραφίας

2o Επιστημονικό Πεδίο

Τμήματα Γεωλογίας

Το αντικείμενο μελέτης των τμημάτων Γεωλογίας είναι η δομή, η σύσταση και οι δυναμικές διαδικασίες στο εσωτερικό της γης. Η θεωρητική μελέτη του σχηματισμού και της εξέλιξης του πλανήτη μας δίνει τη δυνατότητα στους σχετικούς επιστήμονες να εντοπίσουν και να επινοήσουν κατάλληλες μεθόδους εκμετάλλευσης των αυξημένων συγκεντρώσεων μεταλλευμάτων στο φλοιό της γης, των εγκλεισμάτων φυσικού αερίου, γεωθερμίας, γαιανθράκων και πετρελαίου και να διασφαλίσουν πρώτες ύλες, μεταλλεύματα και ενεργειακές πηγές για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου.

Η γνώση της διαστρωμάτωσης του φλοιού της γης και η κινητικότητα των λιθοσφαιρικών πλακών των εξωτερικών στρωμάτων της γης δίνουν μια σχετική στατιστική πιθανότητα εκδήλωσης σεισμών με ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες. Η κατανόηση της γένεσης των σεισμών σε συνδυασμό με τη σταθερότητα ή μη των πετρωμάτων είναι πολύ χρήσιμες στη θεμελίωση ασφαλών τεχνικών κατασκευών (γέφυρες, σήραγγες κ.λπ.) και εγγειοβελτιωτικών έργων.

Τμήματα Γεωγραφίας

Τα τμήματα Γεωγραφίας εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη μορφολογία της επιφάνειας της γης, αναλύουν και ερευνούν το περιβάλλον και τις αλληλεπιδράσεις του με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η μελέτη αυτής της δυναμικής αλληλεπίδρασης των περιβαλλοντικών οικονομικών και πολιτικών διεργασιών καθιστά τη γεωγραφία μια πολυδιάστατη επιστήμη που συνδυάζει την πολιτική οικονομία με την ανθρωπογεωγραφία, την οικολογία και την κοινωνιολογία.

Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας βρίσκουν πολλές εφαρμογές στο γνωστικό αυτό πεδίο αφού έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σύγχρονα συστήματα καταγραφής και μετάδοσης των γεωγραφικών πληροφοριών. Τα συστήματα αυτά είναι γνωστά με το ακρωνύμιο GIS – Geographical Information Systems. Συνεπώς, ο συνδυασμός σπουδών στον κλάδο της Γεωγραφίας και της Πληροφορικής δίνει πολλά εφόδια στους αποφοίτους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κλάδο.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Γεωλογίας και Γεωγραφίας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Γεωλογίας: Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον, Φυσική, Χημεία, Γενική Μαθηματικά, Ορυκτολογία – Κρυσταλλογραφία, Συστηματική Ορυκτολογία, Κλιματολογία και κλιματικές μεταβολές, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και αρχές Τηλεσκόπησης, Μακροπαλαιοντολογία, Πυριγενή Πετρώματα – Μαγματικές διεργασίες, Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων, Σεισμολογία, Τεκτονική Γεωλογία, Γεωφυσική, Γεωχημεία, Ωκεανογραφία, Γεωμορφολογία κ.α.

Στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Γεωλογίας υπάρχουν αρκετά εργαστηριακά μαθήματα.

Γεωγραφίας: Μαθηματικά, Πληροφορική, Υπολογιστικές Μέθοδοι, Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία, Ωκεανογραφία, Κλιματολογία, Οικολογία, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χωροταξικές & Πολεοδομικές Εφαρμογές, Πολιτική Γεωγραφία, Πολιτισμική Γεωγραφία, Πληθυσμιακή Γεωγραφία, Κοινωνική Δημογραφία, Μεταναστεύσεις κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Γεωγραφίας μπορούν να εργασθούν:

 • σε ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς σχετικούς με το περιβάλλον
 • ως σύμβουλοι χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών
 • στην παραγωγή γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (χαρτογραφικών, τουριστικών και άλλων πληροφοριών)
 • και στη διαχείριση φυσικών πόρων και μελετών περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι Γεωλόγοι ασχολούνται επίσης με την έρευνα της γης και με τις απορρέουσες εφαρμογές από τις συσσωρευμένες γνώσεις σχετικές με Ορυκτά, Πετρώματα, Μεταλλεύματα, Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο, Γεωθερμία, Υπόγεια ύδατα, Ωκεανογραφία, Τεχνική Σεισμολογία, Γεωτεχνικές μελέτες. Εργάζονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε εφαρμογές σχετικές με:

 • τεχνικά έργα (αντισεισμικές κατασκευές, εγγειοβελτιωτικά έργα, γεωτεχνικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές έρευνες)
 • την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών,
 • την εκτίμηση και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων,
 • την αξιοποίηση νέων αλλά και την πιστοποίηση πρώτων υλών και προϊόντων.

Στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα μπορούν να εργαστούν στις Δημόσιες Επιχειρήσεις που ασχολούνται με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου κ.λπ.) και σε ερευνητικά κέντρα όπως το Ινστιτούτο των Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Επίσης μπορούν να εργαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση Χώρου», Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γεωλογία με ειδικεύσεις:
  • «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία»,
  • «Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία»,
  • «Γεωγραφία & Περιβάλλον»,
  • «Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία»,
  • «Γεωφυσική - Σεισμολογία»,
  Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών», (Διατμηματικό) Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας και Τμήμα Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών & Τοπογράφων ΤΕΙ Σερρών

 • «Ωκεανογραφία & Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος», (Διατμηματικό) Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον», Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Γεωλογία και το Γεωπεριβάλλον», Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής», (Διατμηματικό) Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον», Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022