Αν θέλετε τον υπολογισμό μορίων σε εκτυπώσιμη μορφή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:Αναλυτικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων

Ανάλογα με την Κατεύθυνση του υποψηφίου και το επιστημονικό πεδίο που ενδιαφέρεται να δηλώσει, υπολογίζονται και τα μόριά του από το βαθμό πρόσβασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων με χρήση των κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται συμβολικά ο τρόπος υπολογισμού των μορίων.

ΒαθμόςΣυντελεστήςΓινόμενο
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης ΓΒ 88*ΓΒ
Βαθμός Πρόσβασης 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτηταςΒ1 1,3 (ή 0,9)1,3 (ή 0,9)*Β1
Βαθμός Πρόσβασης 2ου μαθήματος αυξημένης βαρύτηταςΒ2 0,7 (ή 0,4)0,7 (ή 0,4)*Β2
Βαθμός Ειδικού μαθήματος (εφόσον υπάρχει)Β3 1 (ή 2) 1 (ή 2)*Β3
Άθροισμα των γινομένων A
Σύνολο Μορίων 100*A

Σημείωση:Ο Βαθμός Πρόσβασης του κάθε μαθήματος στρογγυλοποιείται στο ένα δεκαδικό ψηφίο, ενώ ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.

Πιο συγκεκριμένα:
Για επιστημονικά πεδία σχετικά με την κατεύθυνση, ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 20.000 και το σύνολο των μορίων δίνεται από τη σχέση:
Μόρια = [ 8 x (ΓΒ) + 1,3 x (B1) + 0,7 x (B2) ] x 100
Στα επιστημονικά πεδία που δεν είναι σχετικά με την κατεύθυνση, υπάρχει απώλεια μορίων.
Ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 18.600 και το σύνολο των μορίων του υποψηφίου υπολογίζεται από τη σχέση:
Μόρια = [ 8 x (ΓΒ) + 0,9 x (B1) + 0,4 x (B2) ] x 100
Τέλος, για σχολές όπου απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 22.00, αν ο συντελεστής ειδικού μαθήματος είναι 1, και 24.000 αν ο συντελεστής ειδικού μαθήματος είναι 2. Το σύνολο των μορίων δίνεται γενικά από τη σχέση:
Μόρια = [ 8 x (ΓΒ) + 1,3 x (B1) + 0,7 x (B2) + 1 (ή 2) x B3 ] x 100
Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, τότε ως βαθμός ειδικού μαθήματος θεωρείται o μέσος όρος των βαθμών στα μαθήματα αυτά.