Βάσεις & Μηχανογραφικό

 • Πώς διαμορφώνονται οι Βάσεις κάθε χρόνο;

  Οι Βάσεις εισαγωγής διαμορφώνονται κάθε χρόνο από τις επιδόσεις των υποψηφίων αλλά και από τις προτιμήσεις τους, στα Μηχανογραφικά Δελτία. Κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. δέχεται συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων. Εισάγονται δηλαδή οι υποψήφιοι που το έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους, με φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις. Ο αριθμός μορίων του τελευταίου υποψηφίου είναι η Βάση εισαγωγής του Τμήματος.

 • Πώς θα συμπληρώσω το Μηχανογραφικό Δελτίο;

  Στο Μηχανογραφικό Δελτίο κάθε υποψήφιος δηλώνει Σχολές από δύο Επιστημονικά Πεδία με φθίνουσα σειρά προτίμησης χωρίς περιορισμό στον συνολικό αριθμό. Οι Βάσεις εισαγωγής της προηγούμενης χρονιάς μπορούν ενδεικτικά να χρησιμεύσουν ώστε οι υποψήφιοι ρεαλιστικά να εκτιμήσουν τις Σχολές στις οποίες εισάγονται.
  Βέβαια, στο Μηχανογραφικό Δελτίο πρέπει να δηλώνονται όλα τα Τμήματα που επιθυμεί ο υποψήφιος ακόμα και αν την προηγούμενη χρονιά η Βάση εισαγωγής για αυτά ήταν υψηλότερη από το σύνολο μορίων του υποψηφίου.

 • Μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση για τις Βάσεις εκ των προτέρων;

  Γενικά είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τα επίπεδα στα οποία θα κινηθούν οι Βασεις κάθε χρονιά και συνήθως πριν την ανακοίνωσή τους γίνεται συχνότερα λόγος για άνοδο παρά για πτώση.
  Οι Βάσεις παλαιότερων ετών και οι προτιμήσεις των επιτυχόντων της προηγούμενης χρονιάς, είναι ενδεικτικές και σε συνδυασμό με τα στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να δείξουν εκ των προτέρων μια τάση για άνοδο ή πτώση των Βάσεων σε κάποια Επιστημονικά Πεδία ή Σχολές.

 • Πόσες επιλογές θα έχω στο Μηχανογραφικό Δελτίο;

  Στο Μηχανογραφικό δεν υπάρχει περιορισμός στο συνολικό αριθμό σχολών που δηλώνει κάθε υποψήφιος. Με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα όμως, κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ μόνο από ένα Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης. Σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα που ισχύει σήμερα, οι επιλογές περιορίζονται. Παράλληλα όμως περιορίζεται και ο ανταγωνισμός, αφού σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο ο αριθμός των υποψηφίων μειώνεται.

Ομάδες Προσανατολισμού & Πεδία Εξειδίκευσης

 • Με ποια κριτήρια να επιλέξω Ομάδα Προσανατολισμού;

  Η επιλογή της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού πρέπει να γίνεται με βάση το γνωστικό αντικείμενο με το οποίο θέλεις να ασχοληθείς. Είναι η πρώτη σημαντική απόφαση που παίρνεις σχετικά με τις σπουδές και το επαγγελματικό σου μέλλον και για αυτό το λόγο καλό είναι να προηγείται συζήτηση στα πλαίσια της οικογένειας καθώς και συμβουλευτική συνάντηση με τους Υπεύθυνους Καθητηγές, στα πλαίσια του Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 • Πότε αποφασίζω για το Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης;

  Η επιλογή του Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης τυπικά γίνεται στην αρχή της Γ' Λυκείου. Επειδή όμως η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία, η προετοιμασία για τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα πρέπει να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Επομένως, η απόφαση για το Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης πρέπει να έχει ληφθεί από τη Β' Λυκείου, ώστε να δοθεί βαρύτητα στα σχετικά μαθήματα.

 • Τι ρόλο παίζουν οι βαθμοί στην Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού;

  Οι επιδόσεις στα μαθήματα που είναι σχετικά με την κάθε Ομάδα Προσανατολισμού στις προηγούμενες τάξεις και κυρίως στην Α΄ Λυκείου – αν και δείχνουν σε μεγάλο βαθμό τις προτιμήσεις και τις ικανότητές σου στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα – δεν πρέπει να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού. Η επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού και κυρίως η επιλογή Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης πρέπει γίνονται με βάση τις σπουδές που θα ήθελες να ακολουθήσεις.
  Επιλογή Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης

 • Πώς συσχετίζονται οι Ομάδες Προσανατολισμού με τα Πεδία Εξειδίκευσης;

  Στη Γ' Λυκείου υπάρχουν τρεις Ομάδες Προσανατολισμού που οδηγούν σε πέντε Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης. Επειδή, κάθε υποψήφιος με το νέο σύστημα επιλέγει από την αρχή ένα Πεδίο Εξειδίκευσης, η κρίσιμη επιλογή είναι η επιλογή του Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης.
  Αναλυτικά: Ομάδες Προσανατολισμού & Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης

 • Ποια Πεδία Εξειδίκευσης θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους υποψηφίους;

  Κρίνοντας από τις επιλογές των υποψηφίων και από το πλήθος των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που αυτά περιλαμβάνουν, αναμένεται ότι το Πεδίο Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών καθώς και το Πεδίο Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών θα συγκεντρώσουν την πλειοψηφία των υποψηφίων.

Α΄Λυκείου

 • Τι αλλάζει στην Α΄Λυκείου από το 2013;

  Το αναλυτικό πρόγραμμα της Α' Λυκείου δεν τροποποιήθηκε σημαντικά. Η Α΄ Λυκείου παραμένει μια τάξη Γενικής Παιδείας με ιδιαίτερη βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Διατηρούνται τα τρία βασικά ενιαία μαθήματα (Ελληνική Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά), και προστίθεται το μάθημα Πολιτική Παιδεία.

  Βέβαια, για τους μαθητές που φοιτούν στην Α' Λυκείου από το σχολικό έτος 2013-2014, ο Γενικός Μέσος Όρος των τάξεων του Λυκείου θα συνυπολογίζεται για την εισαγωγή τους στις Σχολές. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα: Νέο Λύκειο - Α΄Λυκείου

 • Πως υπολογίζω το Γενικό Μέσο Όρο στην Α' Λυκείου;

  Για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου χρειάζεται να υπολογιστεί πρώτα ο μέσος όρος σε κάθε μάθημα και σε κάθε κλάδο ενιαίου μαθήματος. Για το Μέσο Όρο ενός μαθήματος προσθέτουμε τους προφορικούς βαθμούς των δύο τετραμήνων και το γραπτό βαθμό στις Εξετάσεις του Ιουνίου πολλαπλασιασμένο επί 2 και μετά διαιρούμε δια του τέσσερα. Αναλυτικές πληροφορίες και φόρμα υπολογισμού υπάρχουν στη σχετική ενότητα:
  Υπολογισμός Μέσου Όρου Α' Λυκείου

 • Γιατί στην Α΄Λυκείου δεν τα καταφέρνω και τόσο καλά;

  Τα μαθήματα της Α΄Λυκείου έχουν σαφώς αυξημένο επίπεδο δυσκολίας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μαθήματα του Γυμνασίου. Επίσης, αλλάζει σημαντικά ο τρόπος αξιολόγησης με αποτέλεσμα για τους περισσότερους μαθητές οι βαθμοί στην Α΄Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι. Όπως συμβαίνει με κάθε μετάβαση σε επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, είναι αναμενόμενο να υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής. Έτσι χρειάζεται αρκετή προσπάθεια, προκειμένου να βελτιώσεις την απόδοσή σου και να κατοχυρώσεις τις γνώσεις που διδάσκονται στην Α' και είναι προαπαιτούμενες για τις επόμενες τάξεις.

 • Σε ποιά μαθήματα πρέπει να δώσω βαρύτητα;

  Στην Α' Λυκείου διδάσκονται οι βασικές έννοιες στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία και οι μαθητές που προγραμματίζουν να συνεχίσουν στα Επ. Πεδία Θετικών - Τεχνολογικών Επιστημών, Επ. Υγείας, Παιδαγωγικών, Οικονομικών - Κοινωνικών - Πολιτικών Επιστημών πρέπει να δώσουν βαρύτητα στα μαθήματα αυτά. Εξάλλου, σε όλα τα Επ. Πεδία (εκτός του Πεδίου των Ανθρωπιστικών και Νομικών Σπουδών) τα Μαθηματικά ή και οι Φυσικές Επιστήμες είναι πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Αντίστοιχα, οι μαθητές που σίγουρα θα επιλέξουν το Πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών πρέπει να φροντίσουν να έχουν σωστές βάσεις στα Αρχαία Ελληνικά.Επίσης, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι ιδιαίτερης σημασίας για όλους και θέλει πολλή δουλειά και προσπάθεια σε βάθος χρόνου για να υπάρξει βελτίωση.

 • Τι ρόλο θα έχουν οι βαθμοί της Α' Λυκείου για την εισαγωγή στις Σχολές;

  Με το νέο σύστημα εκτός από τους βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, συνυπολογίζονται και οι Γενικοί Μέσοι Όροι όλων των τάξεων του Λυκείου. Βέβαια, οι βαθμοί του σχολείου προσαρμόζονται ανάλογα με το Μέσο Όρο των Πανελληνίων. Επομένως, οι βαθμοί στις Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι που καθορίζουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα.
  Λεπτομέρειες: Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης

Έχεις σκεφτεί;

 • Έχεις σκεφτεί τι μπορείς να πετύχεις;

  Κάθε μαθητής έχει σχηματίσει μια εικόνα για τον εαυτό του, ανιχνεύοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές του.
  Έτσι, διαμορφώνει τις φιλοδοξίες και τους στόχους που θέτει για το μέλλον του.
  Πόσο σωστή όμως και πόσο και αντικειμενική είναι αυτή η εικόνα;
  Σε ποιό βαθμό αξιοποιεί τις δυνατότητες που έχει;
  Με τη σωστή καθοδήγηση, κάθε μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει τις κλίσεις και τις δεξιότητές του και να αποκτήσει αυτογνωσία για τις μαθησιακές του ικανότητες. Η ενίσχυση της φιλοδοξίας τον βοηθά να αποδώσει το καλύτερο δυνατό και να κάνει πραγματικότητα τους στόχους και τα όνειρά του.

 • Έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου;

  Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση και την πορεία ενός μαθητή. Ο σημαντικότερος είναι η εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να μαθαίνει. Όταν οι μαθητές αποθαρρύνονται, συνήθως δεν καταβάλλουν την απαιτούμενη προσπάθεια ή δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σχολείο και τις Εξετάσεις.
  Για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους χρειάζεται προσπάθεια σε βάθος χρόνου. Οι μαθητές που μελετούν οργανωμένα από μικρές τάξεις, σταδιακά βελτιώνουν το γνωστικό τους επίπεδο και αποκτούν σιγουριά για τις γνώσεις τους. Έτσι κερδίζουν την αναγνώριση από τους άλλους που επισφραγίζει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τους βοηθά να επιτύχουν τους στόχους τους.

 • Έχεις σκεφτεί πότε πρέπει να ξεκινήσεις την προετοιμασία σου;

  Πολλοί μαθητές στο Γυμνάσιο δίνουν προτεραιότητα στις ξένες γλώσσες και τον αθλητισμό θεωρώντας ότι πρέπει να δώσουν βαρύτητα στα σχολικά μαθήματα όταν φτάσουν στο Λύκειο. Η αντίληψη αυτή ενισχύεται συχνά από τους υψηλούς προφορικούς βαθμούς στο Γυμνάσιο. Στο Λύκειο όμως αρκετοί δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις. Αντίθετα, οι μαθητές που γνωρίζουν ότι η Α’ Λυκείου είναι η πιο σημαντική τάξη και ότι στην Α’ Λυκείου κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η εξέλιξή τους, είναι εκείνοι που συνεχίζουν απρόσκοπτα στις επόμενες τάξεις και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • Έχεις σκεφτεί ποιά είναι η καλύτερη στρατηγική;

  Η επιτυχία στις εξετάσεις εξαρτάται από το γνωστικό επίπεδο που έχει διαμορφώσει ο μαθητής και από την εμπειρία που έχει αποκτήσει στις γραπτές εξετάσεις. Πρωταρχικός στόχος είναι η εμπέδωση και η αφομοίωση των γνώσεων και η σταδιακή προετοιμασία σε θέματα αυξημένης δυσκολίας. Για το λόγο αυτό στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ μαθαίνουμε, πρώτα απ’ όλα, να διαβάζουμε σωστά, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθήματος. Στη συνέχεια, μέσα από τα τρίωρα διαγωνίσματα, ασκούμαστε στο σωστό τρόπο γραφής ώστε να φτάσουμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 • Πώς θα επιλέξω ένα επάγγελμα που μου ταιριάζει;

  Ένα επάγγελμα «μας ταιριάζει» όταν οι δραστηριότητες που εμπεριέχει συνάδουν με την ιδιοσυγκρασία μας, τα ενδιαφέροντά μας και έχουμε τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες. Για να εξασφαλίσεις ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές σου δε θα σε οδηγήσουν σε λανθασμένες επαγγελματικές επιλογές, φρόντισε να ενημερωθείς σωστά για το αντικείμενο σπουδών που σε ενδιαφέρει, τις επαγγελματικές του προοπτικές, αλλά ταυτόχρονα προσπάθησε να αναγνωρίσεις τις ικανότητές σου και τα στοιχεία του χαρακτήρα σου που θα επηρεάσουν την επαγγελματική σου πορεία. Η απόφασή σου πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης διαδικασίας στην οποία πρέπει να συνδράμουν η οικογένειά σου, οι καθηγητές σου αλλά και εξειδικευμένοι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού.

 • Ποια επαγγέλματα θα έχουν ζήτηση στο μέλλον;

  Αν και υπάρχουν αποκλίσεις, που οφείλονται στις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας, τα βασικά επαγγέλματα – όπως του οικονομολόγου, του γιατρού, του μηχανικού, του δικηγόρου κ.λπ. – θα έχουν πάντα μερίδιο στην αγορά εργασίας και παρέχοντας δυνατότες επιτυχημένης επαγγελματικής εξέλιξης. Ιδιαίτερα θετικές προοπτικές βέβαια έχουν οι ειδικότητες που σχετίζονται με τη μελέτη και την προστασία του περιβάλλοντος, την ενέργεια καθώς και με τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών.
  Μην ξεχνάς όμως ότι σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή Σχολής – πέρα από τις τάσεις στην αγορά εργασίας – πρέπει να είναι οι προτιμήσεις σου σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης της κάθε Σχολής και η ευρύτητα επαγγελματικών επιλογών που σου προσφέρει.

 • Υπάρχουν σχολές με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση;

  Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας και η βέβαιη επαγγελματική αποκατάσταση γίνεται συχνά το βασικό κριτήριο για την επιλογή αντικειμένου σπουδών. Έτσι, η δημοτικότητα ορισμένων Τμημάτων εκτινάσσεται λόγω των προοπτικών που προσφέρουν την περίοδο εκείνη. Στην πραγματικότητα όμως, οι ραγδαίες αλλαγές των οικονομικο-κοινωνικών συνθηκών δεν εγγυώνται ότι μετά από 4-7 χρόνια που θα έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου, θα εξακολουθεί να υπάρχει άμεση και σίγουρη απορρόφηση για τη συγκεκριμένη ειδικότητα σπό την αγορά εργασίας (με εξαίρεση βέβαια τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Αστυνομίας οι οποίες όμως μειώνουν διαρκώς τις θέσεις των εισακτέων).

Νέο Εξεταστικό Σύστημα

 • Τί είναι ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

  Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία διοργανώνει και εποπτεύει τις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Λύκειο και τις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο φορέας αυτός έχει επίσης την ευθύνη για τη δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για όλες τις Εξετάσεις.

 • Τί γνωρίζουμε για την Τράπεζα Θεμάτων;

  Η Τράπεζα Θεμάτων που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει Θέματα Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Στόχος είναι να προκύπτει με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων το 50% των θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και της Β΄ Λυκείου, στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου καθώς και στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις.
  Η κλήρωση θα πραγματοποιείται σε σχολικό επίπεδο για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ Λυκείου.

 • Ποιός καθορίζει τα θέματα στις Πανελλήνιες;

  Τα Θέματα στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις θα προκύπτουν κατά 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, με τον τρόπο που γίνεται και σήμερα.

 • Τί είναι ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης;

  Ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης (Β.Π.Α.) είναι ο 5ος βαθμός για την Εισαγωγή στις Σχολές που προκύπτει από τους Γενικούς Βαθμούς των τάξεων του Λυκείου αφού προσαρμοστούν και πολλαπλασιαστούν με κατάλληλους συντελεστές. Συγκεκριμένα ο προσαρμοσμένος Βαθμός της Α' Λυκείου πολλαπλασιάζεται με 0,4, ο προσαρμοσμένος Βαθμός της Β' Λυκείου με 0,7 και ο προσαρμοσμένος Βαθμός της Γ' Λυκείου με 0,9. Το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με το 2 και έτσι προκύπτει ο Β.Π.Α.
  Λεπτομέρειες: Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης

 • Πώς θα υπολογίζονται τα Μόρια;

  Γνωρίζουμε ότι οι πέντε βαθμοί που θα χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των Μορίων είναι οι βαθμοί στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και ο Βαθμός Προαγωγής & Απόλυσης. Επίσης, κάθε σχολή επιλέγει ένα από τα μαθήματα ως μάθημα αυξημένης βαρύτητας για τον υπολογισμό των Μορίων. Ο συντελεστής βαρύτητας θα είναι συγκεκριμένος αλλά κάθε σχολή θα επιλέγει και θα ανακοινώνει το μάθημα βαρύτητας από το προηγούμενο σχολικό έτος.